افــــــــــلاک نــــــــما

مرکز بررسی‌های غیر مخرب انگاره فیزیک توس در زمینه تحقیق و توسعه آزمایشگاه‌‌های غیر مخرب و ساخت وسایل گوناگون مربط به این زمینه اقدام می‌کند. فرایند بررسی دقیق جهت آگاهی از ویژگی‌های مواد و تشخیص معایب احتمالی توسط آزمون‌های غیر مخرب مغناطیسی انجام داد.

جزئیات و ویژگی ها

مرکز بررسی‌های غیر مخرب انگاره فیزیک توس در زمینه تحقیق و توسعه آزمایشگاه‌‌های غیر مخرب و ساخت وسایل گوناگون مربط به این زمینه اقدام می‌کند. فرایند بررسی دقیق جهت آگاهی از ویژگی‌های مواد و تشخیص معایب احتمالی توسط آزمون‌های غیر مخرب مغناطیسی انجام می‌شود. از آنجایی که هزینه و زمان دو شاخصه مهم هستند؛ به کار بردن این روش در وارسی کیفیت قطعات به خصوص خط تولیدها به صنعت کمک شایانی می‌کند. ما در مرکز بررسی‌های غیر مخرب انگاره این فرایند را انجام می‌دهیم.

انـــــــگاره فیزیـــــــک

مرکز بررسی‌های غیر مخرب انگاره فیزیک توس در زمینه تحقیق و توسعه آزمایشگاه‌‌های غیر مخرب و ساخت وسایل گوناگون مربط به این زمینه اقدام می‌کند.

فرم درخواست تماس

گالری عکس ها