دستگاه گونیوفوتومتر

گونیوفوتومتر (Goniophotometer) دستگاهی است که برای اندازه گیری نور ساطع شده از یک جسم در زوایای مختلف استفاده می شود.

در سالهای اخیر با معرفی منابع نور LED ، که توزیع فضایی یکدست خوبی ندارند استفاده از گونیوفوتومترها مورد توجه قرار گرفته‌است. همچنین این دستگاه در نورپردازی خودرو و طراحی آن و زمینه‌های مشابه از اهمیت بالایی برخوردار است.