تداخل‌سنج مایکلسون

تداخل سنج مایکلسون (Michelson interferometer)  پرکاربردترین ساختار تداخل‌سنج برای تداخل سنجی نوری است.

در این دستگاه، با استفاده از 2 آینه تداخل ایجاد می شود بطوریکه باریکه نور در دو مسیر تقسیم می‌شود سپس این دو باریکه منعکس شده و دوباره ترکیب می‌شوند و به این ترتیب یک الگوی تداخلی ایجاد می‌شود. مسیرها می‌توانند با طول‌های مختلف یا از جنس‌های مختلف باشند تا حاشیه تداخل متناوب در آشکارگر پشتی ایجاد کنند.

گستره وسیعی برای کاربردهای این تداخل سنج وجود دارد. اندازه‌گیری جابجایی‌های کوچک، ضریب شکست مواد مختلف و تعیین زاویه‌های کوچک از این قبیل است.