خدیجه واحدی

خدیجه واحدی

مدیر داخلی
-
ایمیل :
khadije.vahedi@yahoo.com
دپارتمان ها :
هیات مدیره , مسئول دفتر , حسابداری
.