حمیدرضا سرایی

حمیدرضا سرایی

عضو دپارتمان سخت افزار
ایمیل :
s.hamidreza2@gmail.com
دپارتمان ها :
مسئول دفتر

کارشناس فنی