امین رضایی

امین رضایی

مسوول دپارتمان سخت افزار
ایمیل :
rezaeiamin882@gmail.com
دپارتمان ها :
مسئول دفتر , فنی و مهندسی

مدیر واحد فنی و مهندسی