ساعت آفتابی دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پروژه :
ساعت آفتابی دانشگاه فردوسی مشهد
دسته پروژه :
المان های علمی و آموزشی
کارفرما :
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ شروع :
1 ارديبهشت 1391 
تاریخ اتمام :
1 مرداد 1391 
وضعیت :
ساعت آفتابی دانشگاه فردوسی مشهد
100%