فیلترهای اپتیکی

برخی مواقع، پژوهشگران، رصدگران یا صنعت گران، نیاز دارند که فقط طول موج مشخصی از یک منبع نور را دریافت نموده و باقی را فیلتر نمایند. ما در انگاره امکان ساخت فیلترهای اپتیکی در تمامی رنج مرئی را داریم.

 

نرخ بلاکینگ: 97 درصد

نرخ طول موج مرکزی: بالای 85 درصد

حداکثر قطر: 5 سانتیمتر

پهنای باند در نیمه شدت: 10 نانومتر

گالری