فیلترهای اپتیکی

برخی مواقع، پژوهشگران، رصدگران یا صنعت گران، نیاز دارند که فقط طول موج مشخصی از یک منبع نور را دریافت نموده و باقی را فیلتر نمایند. ما در انگاره امکان ساخت فیلترهای اپتیکی در تمامی رنج مرئی را داریم.

  • نرخ بلاکینگ: 97 درصد
  • نرخ طول موج مرکزی: بالای 85 درصد
  • حداکثر قطر: 5 سانتیمتر
  • پهنای باند در نیمه شدت: 10 نانومتر