محصولات

مولتی پروژکشن، راه حلی است پیشرفته برای خلق صفحه نمایش های بسیار بزرگ اما یک تکه توسط چندین پروژکتور جهت ارائه تصاویر و نمایش ها بر روی دیوارها در فضای بسته یا باز در سطح گسترده و ابعاد بسیار بزرگ.

 

   برحسب کیفیت نمایش     

                                مبلغ اجاره سیستم دو پروژکتوری (ریال)

1 الی 3روز

3 الی 10 روز

10 الی 40 روز

   کیفیت پایین

3.400.000*تعداد روز      

2.200.000* تعداد روز باقیمانده+ 3 روز اول       

1.666.000*تعدادروز باقیمانده +10 روز اول

   کیفیت متوسط

10.000.00*تعداد روز

6.600.000* تعداد روز باقیمانده+ 3 روز اول

5.000.000*تعدادروز باقیمانده + 10 روز اول

   کیفیت بالا

20.000.000*تعداد روز

13.333.000* تعداد روز باقیمانده+ 3 روز اول

10.000.000*تعدادروز باقیمانده + 10 روز اول