ارتباط با ما

برای ارتباط با بخش آموزش شرکت تعاونی انگاره فیزیک توس می توانید به روش های زیر عمل کنید:

تلفن ثابت: 05138799453

آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد واحدهای فناور شماره 4

پست الکترونیکی: edu@engarehphysics.com