ارتباط با ما

برای ارتباط با بخش آموزش شرکت تعاونی انگاره فیزیک توس می توانید به روش های زیر عمل کنید:

تلفن ثابت:05138800466  و 05138799453

آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، انتهای کوچه مرکز زلزله نگاری، انگاریوم، افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیکی: edu@engarehphysics.com