اعضای انگاره فیزیک

ما بهترین ها را در کنار یکدیگر جمع کرده ایم.
محمدهادی  طباطبایی

محمدهادی طباطبایی

مدیر عامل

مدیر عامل

خدیجه واحدی

خدیجه واحدی

مدیر داخلی

مسئول دفتر

حسام الدین کاوه

حسام الدین کاوه

کارشناس تخصصی واحد R&D

محمدرضا آرشیان

محمدرضا آرشیان

مسوول دپارتمان نرم افزار
کارشناس انفورماتیک
الهه آرشیان

الهه آرشیان

مسوول واحد تحقیق و توسعه
گلناز محمودی

گلناز محمودی

مسئول روابط عمومی
آناهیتا زارعی

آناهیتا زارعی