محمدهادی طباطبایی
مدیر عامل
خدیجه واحدی
مدیر داخلی
امین رضایی
مسوول دپارتمان سخت افزار
حسام الدین کاوه
حمیدرضا سرایی
عضو دپارتمان سخت افزار
محمدرضا آرشیان
مسوول دپارتمان نرم افزار
الهه آرشیان
مسوول واحد تحقیق و توسعه
گلناز محمودی
مسئول روابط عمومی
';