محمدهادی طباطبایی
مدیر عامل
خدیجه واحدی
مدیر داخلی
حسام الدین کاوه
حمیدرضا سرایی
عضو دپارتمان سخت افزار
محمدرضا آرشیان
مسوول دپارتمان نرم افزار
الهه آرشیان
مسوول واحد تحقیق و توسعه
گلناز محمودی
مسئول روابط عمومی
';