کسب مقام دوم در بخش صنعت کارآفرینان برتر دانشگاهی

شرکت انگاره فیزیک توس مفتخر است که پس از ارزیابی های صورت گرفته، در روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه، در جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر دانشگاهی خراسان رضوی که توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی در قوچان برگزار شد، مقام دوم را کسب نمود.

امید است با استعانت به درگاه حق و تلاش بیشتر مجموعه، موفقیت های بیشتری را کسب نموده و قله های افتخار را سریع تر طی نماییم.