سفرهای علمی انگاره فیزیک توس برگزار می کند

سفرهای علمی انگاره در تابستان سال 1395 برگزار می کند:

بشتابید                           بشتابید 

تلاش ما براین است که لحظات خوب و خوشی را در سفرهای علمی انگاره با یکدیگر سپری کنیم.
جدول برنامه ها به شرح ذیل می باشد:

 

گالری